บริการจัดส่งทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ
 
ศูนย์จำหน่าย ปลีก-ส่ง สังฆภัณฑ์

                          
             
 เดินทางไปที่ร้าน คลิก
" บัวฉัตรสังฆภัณฑ์ "
เดินทางไปที่ร้าน คลิก
"บัวฉัตร สี่กั๊กเสาชิงช้า"
 
 

 

 1. ผ้าไตรจีวร หรือ ไตรครอง
 2. เครื่องบวช
 3. เครื่องกฐิน
 4. บาตร
 5. ตาลปัตรและขาตั้งตาลปัตร
 6. ถุงย่าม
 7. สัปทน
 8. หมอนอิง อาสนะ
 9. พานแว่นฟ้า ดอกไม้คลุมไตร
 10. ต้นเทียน กรวย
 11. เครื่องสแตนเลส
 12. บริขารธุดงค์
 13. พระพุทธรูป
 14. รูปเหมือน
 15. โต๊ะหมู่บูชา
 16. โต๊ะแต่งงานและชุดรดน้ำ
 17. หิ้งพระ
 18. ตู้พระไตรปิฎก ตู้พระธรรม
 19. ตู้พัดยศ
 20. ธรรมาสน์
 21. ระฆัง กลองเพล ฆ้อง
 22. ที่บรรจุพระธาตุแบบต่างๆ
 23. เครื่องตั้งศาล
 24. เครื่องสักการะ
 25. เทียนพรรษา
 26. เครื่องสังฆทาน เครื่องไทยธรรมต่างๆ
 27. งานดินประดิษฐ์
 28. งานประดับลวดลายไทย ปิดทองแท้
  ติดเพชร
 29. งานแก้วเป่า
 30. เครื่องทองเหลือง
 31. เครื่องเบญจรงค์ เครื่องมุกลาย
 32. เครื่องมุก
 33. เครื่องคริสตัล
 34. ตู้ครอบพระแบบต่างๆ
 35. ตู้บริจาค ตู้เซียมซี
 36. บุษบก
 37. โคมเวียนเทียน
 38. กระถางธูปไฟฟ้า - เชิงเทียนไฟฟ้า
 39. บายศรีแบบต่างๆ
 40. อื่นๆ
    

สังฆภัณฑ์

 
การบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณร และบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อน
 
 
            การบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรและ บวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อน คือ การนำเด็กและเยาวชนให้เข้าวัด โดยการบวชและเรียนรู้หลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาและความรู้อื่น ๆ จากพระสงฆ์ ในช่วงปิดเรียนภาคฤดูร้อนตามระยะเวลาที่กำหนด การบวชดังกล่าวแยกเป็น ๓ ประเภท คือ
๑. การบรรพชาเป็นสามเณร
๒. การบรรพชาอุปสมบทเป็นพระภิกษุ
๓. การบวชศีลจาริณีหรือบวชชีพราหมณ์ (ผู้หญิง)
            วัดที่จัดกิจกรรมนี้มักจะดำเนินการในรูปแบบของโครงการมีชื่อเรียกแตกต่างกันไป เช่น โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนบ้าง โครงการอุปสมบทภาคฤดูร้อนบ้าง โครงการบวชเนกขัมมจาริณีหรือบวชศีลจาริณีบ้าง ตามกิจกรรมจัดขึ้น กรมการศาสนาใช้ชื่อเรียกรวมกันอย่างเป็นกลางว่า โครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรและบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อน
 
            การบรรพชาสามเณรเริ่มครั้งแรก เมื่อสมัยพุทธกาล โดยสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทานการบรรพชาแก่ราหุลกุมาร ดังนั้นจึงถือว่า พระราหุลเป็นสามเณรรูปแรกในพระพุทธศาสนา ต่อมาพระพุทธองค์ทรงประทานอนุญาตให้คณะสงฆ์ทำการบรรพชาและอุปสมบทแก่ผู้ที่ประสงค์จะบรรพชาและอุปสมบทได้ เมื่อ
พระพุทธศาสนาได้เผยแผ่ไปยังดินแดนต่าง ๆการบรรพชาอุปสมบทเป็นพระภิกษุสามเณรจึงได้รับการสืบทอดไปพร้อมกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และดำเนินการสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน การจัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนครั้งแรกในประเทศไทย จากหลักฐานที่สืบค้นได้พบว่าจัดขึ้น ณ วัดตโปทาราม ตำบลหาดส้มแป้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๘ โดยพระปลัดเสนอ สิริปญฺโญฺ (ปัจจุบัน : พระราชรณังคมุนี เจ้าคณะจังหวัดระนอง) จัดอบรมความรู้ทางพระพุทธศาสนา โดยใช้เนื้อหาเกี่ยวกับการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ คิหิปฏิบัติ และศาสนพิธีเป็นหลักสูตร
 
            ในครั้งแรกมีผู้สมัครเข้าบรรพชา จำนวน ๗ รูป หลังจากนั้น พุทธสมาคมจังหวัดระนอง ได้รายงานต่อกรมการศาสนา ในสมัยนั้นกรมการศาสนาเห็นความสำคัญของโครงการดังกล่าวว่าเป็นประโยชน์ต่อบ้านเมือง จึงได้สนับสนุนให้จัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเป็นโครงการต่อเนื่องตลอดมา
 
            การบวชศีลจาริณี ยังไม่ปรากฏหลักฐานว่าเริ่มที่วัดใดเป็นแห่งแรก แต่เป็นนิยมกันโดยทั่วไปโดยเฉพาะวัดซึ่งเป็นสำนักสอนกัมมัฏฐานจะจัดให้สตรีหรืออุบาสิกาสมาทานศีลแปดและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดตลอดระยะเวลาที่กำหนด ๓ วันบ้าง ๕ วันบ้าง ๗ วันบ้าง เป็นต้น มักจะนิยมกันในเทศกาลวันสำคัญทางศาสนา เช่น วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา เป็นต้น ในแต่ละแห่งใช้ชื่อเรียกไม่เหมือนกัน เช่น บวชศีลจาริณีบ้าง เนกขัมมจาริณีบ้าง หรือ ธรรมจาริณีบ้าง แต่วิธีการปฏิบัติเหมือนกัน คือ
นุ่งขาว ห่มขาว ไม่โกนผม ชาวบ้านนิยมเรียกว่า บวชชีพราหมณ์ เนื่องจากผู้ปฏิบัติจะเคร่งครัดในศีลแปด ประพฤติธรรม และสำรวมระวังในการปฏิบัติมากกว่าคนปกติโดยทั่วไป
 
            ในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ กรมการศาสนา พิจารณาเห็นว่า ควรที่จะพัฒนาและขยายงานที่เกี่ยวกับการปลูกฝังคุณธรรมแก่เยาวชนและประชาชนในชาติให้กว้างขวางและแพร่หลายมากยิ่งขึ้น และเห็นว่าหลายวัดที่จัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนได้จัดให้เด็กผู้หญิงเข้ามาบวชศีลจาริณีและจัดอบรมเช่นเดียวกับสามเณร แต่ยังไม่แพร่หลายมากนัก เนื่องจากไม่มีความพร้อมในการดำเนินการหลาย ๆ ด้านขาดการสนับสนุนจากหน่วยงานราชการและ ภาคเอกชน จึงได้ประสานกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทุกจังหวัดให้สำรวจวัดที่มีกิจกรรมนี้ และกรมการศาสนาได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมส่วนนี้โดยการจัดสรรงบประมาณอุดหนุน ได้เปลี่ยนชื่อโครงการเป็น “โครงการบรรพชาอุปสมบท พระภิกษุสามเณรและบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อน” ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาต่อเนื่องกันทุกปี
 
Copyright © 2012 Buachatrsangkapan. All Rights reserved. | Tel. 081 890 8801 , 02 222 4301 | Email : buachatr@hotmail.com, buachatr.anu@gmail.com